Algemene voorwaarden

In dit document verder alleen benoemd als Mosschilderijen-metiez
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Mosschilderijen-metiez akkoord gaat. Mosschilderijen-metiez behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1 Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– De ondernemer : Hans Westerduin
De onderneming met de handelsnaam “Metiezcom”, gevestigd te Wamel, ingeschreven bij de kvk Arnhem onder nummer 6927870 Btw-identificatienummer: NL 090246846B01

– De website :
De website van Mosschilderijen-metiez en Kokedama-metiez en Metiez.com alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste links naar andere websites.

– Product :
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Mosschilderijen-metiez en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

– Klant :
Iedere natuurlijke persoon die met Mosschilderijen-metiez handelt, als bedoeld in boek 7, titel 1, afdeling 9A BW.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Mosschilderijen-metiez en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
2.Algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper binden de verkoper niet, behalve als de verkoper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen
1.1. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Mosschilderijen-metiez is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin. Voor de duidelijkheid: De afbeeldingen en of tekeningen/schetsen zijn derhalve
enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn zowel inclusief en exclusief omzetbelasting (btw) vermeld, en exclusief invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en transport.

Artikel 4 Overeenkomst

1.De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Mosschilderijen-metiez de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
2.Indien op verzoek van de klant door Mosschilderijen-metiez een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Mosschilderijen-metiez de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
3.Eerst na ontvangst door Mosschilderijen-metiez van een door de klant voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte/ bevestigingsmail komt de overeenkomst tot stand. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.
4.Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor:
– producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, zoals mosschilderijen en (mobiele) moswand of mospanelen.
5.Wordt een door de koper verstrekte order geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan dient hij de ingevolge hiervan bij verkoper ontstane schade te vergoeden. De schade wordt met 50% van de netto factuurwaarde van geannuleerde order berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden.

Artikel 5 Levering

1.Mosschilderijen-metiez zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Mosschilderijen-metiez is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
2.Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Mosschilderijen-metiez echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het producten en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Mosschilderijen-metiez de wijze van verzending bepaalt.
3.Levering op de Waddeneilanden is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur.
4.Indien koper op het moment van levering niet aanwezig is, heeft Mosschilderijen-metiez  het recht om de overeengekomen producten te lossen op het overgekomen adres, indien de chauffeur dit verantwoord acht.
Artikel 6 Garantie
1.Op de door Mosschiderijen-metiez geleverde producten wordt een garantie gegeven voor de duur van 1 jaar op de constructie.
2.Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Mosschilderijen-metiez overeengekomen garantietermijn.
3.De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Mosschilderijen-metiez en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerdegarantievoorwaarden.
4.Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, incidentele plukjes mos die loslaten en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
5.De klant verplicht zich kennis te nemen van de garantievoorwaarden, te vinden op de website, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
6.De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, locatie, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mosschilderijen-metiez, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Artikel 7 Reclames

1.De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
2.Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
3.In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
4.Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 8 Overmacht

1.Mosschilderijen-metiez is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Mosschilderijen-metiez daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Mosschilderijen-metiez geen invloed kan uitoefenen,werkstakingen in het bedrijf van Mosschilderijen-metiez daaronder begrepen.
2.Mosschilderijen-metiez komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Mosschilderijen-metiez haar verplichtingen had moeten nakomen.
3.Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 9 Betaling
1.Levering geschiedt , tegen contante betaling (gratis), of direct voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. onder rembours (extra kosten) of bij facturering binnen de op de factuur vermelde termijn (gratis). Tot de totale koopsom niet volledig betaald is blijft Mosschilderijen-metiez volledig eigenaar van de geleverde goederen.
2.Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Mosschilderijen-metiez, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.
3.Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag (binnen normale werktijden) binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Mosschilderijen-metiez, gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
4.Alsdan is de klant verschuldigd aan Mosschilderijen-metiez, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.
5.Mosschilderijen-metiez. is gerechtigd om bij een verzuim van koper 1,5% rente per maand in rekening te brengen, danwel, wanneer die hoger mocht zijn, de wettelijke rente, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening.
6.Indien op enig moment bij verkoper gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van koper, heeft Mosschilderijen-metiez het recht alvorens (verder) te presteren, van koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt, of dat koper een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die Moswand.eu nog van koper zal hebben te vorderen.
7. Indien koper in gebreke blijft van de van hem verlangde vooruitbetaling op grond van het vorige artikel te voldoen dan wel de daartoe vereiste zekerheid te stellen, dan heeft Mosschilderijen-metiez het recht de overeenkomst gedeeltelijk dan wel geheel te ontbinden.

Artikel 10 Geschillen

1.Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Mosschilderijen-metiez tenzij de kantonrechter bevoegd is.Mosschilderijen-metiez staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
2.Op elke overeenkomst tussen Mosschilderijen-metiez en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Herroepingsrecht

1.Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen!
2.Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Mosschilderijen-metiez behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
3.Voorts behoeft Mosschilderijen-metiez uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien :
– het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, hieronder vallen bijvoorbeeld alle op maat gemaakte mosschilderijen en (mobiele) moswanden, moswereldkaarten
– het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn
– het product en/of de producten ongebruikt zijn
– het product en/of de producten schoon zijn
– het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest
– bij bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1.Indien het door Mosschilderijen-metiez geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot het geen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2.Nimmer is Mosschilderijen-metiez aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3.Evenmin is Mosschilderijen-metez aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Versie augustus 2014

Contact

Ben je benieuwd welke voordelen het heeft om de natuur weer naar binnen te halen? Waarom Biophillic design je leven of dat van je werknemers positief kan veranderen? We leggen het je graag uit! Neem contact op zodat we iets af kunnen spreken.

©2024 Metiez

Algemene voorwaarden

Privacy Policy

FAQ